Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN AKTUALNEJ AKCJI PROMOCYJNEJ

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.bonussantander.ebrokerpartner.pl (dalej: "Serwis") przez Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków, zwanej dalej "Usługodawcą".
 2. Osoba korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu zwana jest w dalszej części Regulaminu "Usługobiorcą".
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi.
 4. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
§2 Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy usługę rejestracji profilu Uczestnika w Serwisie (dalej: "Profil"), za pośrednictwem którego Usługobiorca ma możliwość wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III", której warunki określa Regulamin Akcji Promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III" (dalej: "Usługa").

§3 Warunki świadczenia usług
 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług informacyjnych, o których mowa w pkt 3.1 lit. (a) są następujące:
  a) połączenie z siecią Internet;
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 2. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny do Profilu i kliknięcia przez Usługobiorcę w ten link aktywacyjny.
 3. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas trwania Akcji Promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III".
 4. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie Profilu.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do: (a) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi; (b) korzystania z Usługi oferowanej przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu; (c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
§5 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Usługi.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres pocztowy, o ile reklamacja wysyłana jest drogą pisemną, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Usługodawca zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub drogą pisemną o wyniku postępowania reklamacyjnego.
§6 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Usługi, tj. prowadzenia profilu Uczestnika oraz zrealizowania Akcji Promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III" (dalej: "Akcja") na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie głównej Serwisu oraz w Regulaminie Akcji Promocyjnej.