Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III"
§1. Definicje
  Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Organizator - organizatorem akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III" jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51- 881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków;
 2. Współorganizator akcji promocyjnej - współorganizatorem akcji promocyjnej jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł (dalej jako: Bank).
 3. Akcja - akcja promocyjna "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III";
 4. Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, spełniająca warunki, o których mowa w §3 Regulaminu.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III";
 6. Konto Jakie Chcę/Konto - rachunek płatniczy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzony przez Bank, który nie służy do przeprowadzania przez posiadacza lub jego kontrahentów transakcji płatniczych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie będący kontem oszczędnościowym;
 7. Umowa o Konto Jakie Chcę - zintegrowana umowa, to jest: umowa konta osobistego, umowa usług Santander online dla klientów indywidualnych, umowa o debetową kartę płatniczą, zawarta pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem w wyniku wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika. Szczegóły oferty Banku są na http://www.santander.pl/. Aktywacja Konta następuje w momencie otrzymania przez Uczestnika na wskazany adres mailowy potwierdzenia aktywacji Konta;
 8. Wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę - wniosek o Konto Jakie Chcę, usługę Santander online oraz o debetową kartę płatniczą;
 9. Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku płatniczego. Służy do wykonywania płatności bezgotówkowych i wypłat/wpłat gotówkowych, związanych z prowadzonym rachunkiem; kartą debetową jest również mobilna karta debetowa, która wydawana jest przez Bank w formie aplikacji instalowanej w Zaufanym urządzeniu mobilnym i którą możliwe jest dokonywanie transakcji zbliżeniowych.
 10. Transakcje bezgotówkowe - bezgotówkowe transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym (płatność bezgotówkowa kartą za zakupy w sklepie lub w Internecie w tym transakcje Blik (transakcja BLIK jest Poleceniem przelewu albo Poleceniem przelewu wewnętrznego)).
 11. Polecenie przelewu - usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
 12. Polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
 13. Bonus - premia pieniężna o łącznej maksymalnej wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), podzielona na dwie części, tj. część pierwszą w wysokości 200 zł oraz część drugą w wysokości 100 zł, wypłacana przelewem na rachunek płatniczy otwarty w ramach Akcji. W przypadku założenia Profilu Uczestnika przez współwłaścicieli, premia pieniężna zostanie przekazana uczestnikowi Akcji, z którego to Profilu Uczestnika w Serwisie Organizatora został złożony Wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę
 14. Serwis - serwis, którego administratorem jest Organizator, dostępny za pośrednictwem strony https://bonussantander.ebrokerpartner.pl
 15. Profil Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika założone za pośrednictwem Serwisu, posiadające unikalny login oraz hasło;
 16. EKK - elektroniczny kanał kontaktu (EKK) - jest to serwis służący do przekazywania przez bank informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu dostępnego na stronie santander.pl. Zgodę na Porozumienie dotyczące elektronicznej formy kontaktu pomiędzy Klientem a Bankiem - można wyrazić w oddziale, placówce partnerskiej oraz samodzielnie w usłudze Santander Internet z autoryzacją smsKodem lub tokenem poprzez zalogowanie się do Santander Internet i wejście w opcję "Ustawienia -> Forma otrzymywania korespondencji".;
 17. Santander Internet - to usługa bankowości elektronicznej polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
 18. smsKOD - to powiadamianie SMS polegające na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
 19. Zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej - zgoda Uczestnika na ujawnienie tajemnicy bankowej Organizatorowi, w zakresie informacji, iż Uczestnik jest klientem Banku i w zakresie przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika (wyłącznie adres e-mail) oraz upoważnienie Banku przez Uczestnika Akcji do przekazywania Organizatorowi informacji o dokonanych przez Uczestnika i przez Bank czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym do uzyskania nagrody w Akcji. Zgoda wyrażana jest przez Uczestnika podczas rejestracji w Serwisie Organizatora.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III ", której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków.
 2. Regulamin określa zasady Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Banku, a także prawa i obowiązki Uczestników.
 3. Akcja polega na promowaniu oferowanego przez Bank rachunku płatniczego dla osób fizycznych Konta Jakie Chcę wraz z kartą debetową wydaną przez Bank poprzez wypłacenie premii pieniężnej o łącznej wysokości 300 zł, który spełni warunki określone w Regulaminie.
 4. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://bonussantander.ebrokerpartner.pl w dniach od 13.01.2020r. do 31.05.2020r.  (okres trwania Akcji) z zastrzeżeniem, iż złożenie Wniosku o otwarcie Konta Jakie Chcę w ramach Akcji oznaczające przystąpienie do Akcji jest możliwe w dniach od 13.01.2020r. do 29.02.2020r.
 5. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu.
 6. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 t.j.).
§3. Uczestnictwo w Akcji
 1. Do Akcji mogą przystąpić tylko osoby, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały Profil Uczestnika w Serwisie, w tym wyraziły Zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy złożą Wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę  za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie, a następnie zawrą z Bankiem Umowę o Konto Jakie Chcę  zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy nie byli lub nie są posiadaczami lub współposiadaczami rachunku płatniczego dla osoby fizycznej w PLN o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzonym przez Bank od dnia 13.01.2019 do dnia otwarcia rachunku w ramach Akcji.
 5. Uczestnikami akcji mogą być osoby, które posiadają lub posiadały rachunek płatniczy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§4. Prawo do Bonusu
 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu, Uczestnik zobowiązany jest spełnić poniższe warunki :
  1. zarejestrować nowy Profil Uczestnika za pośrednictwem Serwisu na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora;
  2. w Serwisie wyrazić Zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej;
  3. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji w Serwisie;
  4. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji w Serwisie na adres e-mail, podany w czasie rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją Profilu Uczestnika w Serwisie i przekierowuje Uczestnika do Serwisu;
  5. złożyć w okresie od 13.01.2020r. do 29.02.2020r. Wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę  wyłącznie poprzez Profil Uczestnika w Serwisie za pośrednictwem linku udostępnionego w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony internetowej Banku;
  6. na Wniosku o otwarcie Konta Jakie Chcę podać taki sam adres e-mail jak w trakcie rejestracji Profilu Uczestnika;
  7. w terminie najpóźniej do dnia 15.03.2020r. na podstawie złożonego Wniosku otwarcie Konta Jakie Chcę , zawrzeć z Bankiem Umowę o Konto Jakie Chcę ;
  8. do 30.04.2020 r. wyrazić poniższe zgody na rzecz Banku i utrzymać je w mocy do końca trwania okresu Akcji:
   - na kontakt w sprawie realizacji Wniosku o otwarcie Konta Jakie Chcę i dostarczenie regulacji bankowych, w tym Taryfy Opłat i Prowizji,
   - na kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym,
   - na kontakt telefoniczny w celu marketingowym,
   - na elektroniczny kanał kontaktu (EKK);
  9. do dnia 30.04.2020r. w każdym z dwóch dowolnie wybranych, następujących po sobie miesiącach po otwarciu Konta Jakie Chcę w ramach Akcji tj.
   - w styczniu i lutym lub
   - w lutym i marcu lub
   - w marcu i kwietniu,
   wykonać co najmniej 5 (słownie: pięć) Transakcji bezgotówkowych.
  10. Po spełnieniu łącznie warunków opisanych w ust.1 pkt a-i Uczestnik otrzyma pierwszą część BONUSU w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) z zastrzeżeniem, że Konto musi być aktywne na dzień wypłaty BONUSU.
  11. do dnia 30.04.2020r. dokonać łącznej minimalnej sumy wpływów na Konto 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
  12. Po spełnieniu łącznie warunków opisanych w ust. 1 pkt a-j. Uczestnik otrzyma drugą część BONUSU w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) z zastrzeżeniem, że Konto musi być aktywne na dzień wypłaty BONUSU.
 2. Uczestnikowi, który w okresie trwania Akcji skorzysta z uprawnienia do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o Konto Jakie Chcę nie przysługuje prawo do Bonusu.
 3. Za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie można zawrzeć tylko jedną Umowę o Konto Jakie Chcę, która będzie stanowiła podstawę do wzięcia udziału w Akcji.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych Profili Uczestnika w Serwisie.
 5. O spełnieniu warunków do otrzymania Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika najpóźniej do 15.05.2020r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer Konta Jakie Chcę otwartego w ramach Akcji, niezbędne do wypłacenia Uczestnikowi premii pieniężnej stanowiącej BONUS.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Bonusu.
 7. Bonus zostanie przekazany Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 31.05.2020r.
 8. Organizator zastrzega, iż Wnioski o otwarcie Konta Jakie Chcę składane w inny sposób niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez Profil Uczestnika w Serwisie, jak również złożone po 29.02.2020r. nie będą brały udziału w Akcji.
§5. Podatki
 1. Wartość nagród w postaci Bonusu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1.387), jako nagrody w sprzedaży premiowej usług bankowych
§6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w celu zawarcia Umowy o Konto Jakie Chcę jest Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa adres e-mail: kontakt@santander.pl.
 2. Administrator danych w celu zorganizowania Akcji i przyznania Bonusu powierza przetwarzanie danych Uczestników Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141),ul. Wolska 88 (Podmiot przetwarzający).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji i przyznania Bonusu lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Akcji, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w Santander Bank Polska S.A. prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Santander Bank Polska S.A. pod adresem iod@santander.pl, lub z Podmiotem Przetwarzającym pod adresem: bonus@ebrokerpartner.pl.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
§7. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "REKLAMACJE" podając numer umowy, albo numer konta bankowego otwartego w ramach akcji oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji lub drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji w terminie do 15.06.2020r.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Serwisie lub listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji przesłanej drogą pocztową.
 4. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823). W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie Umowy o Konto Jakie Chcę powinny być składane do Banku na zasadach określonych w odpowiednich umowach lub regulaminach. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku: https://santander.pl/informacje-o-banku/reklamacje.html#tab_jak_zglosic_reklamacje
§8. Rezygnacja z udziału w Akcji
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. W tym celu Uczestnik wysyła informację do Organizatora, zawierającą odpowiednie oświadczenie drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy o Konto Jakie Chcę.
§9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Akcji i związaną z tym zmianę Regulaminu. Przedłużenie okresu Akcji nie wpływa na prawa nabyte do tego czasu przez Uczestników Akcji oraz nie wiąże się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na Uczestników Akcji.
 3. Uczestnik ma możliwość zapoznać się szczegółowo z pełną ofertą Banku na stronie: www.santander.pl